รายนามแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง

แพทย์รังสีรักษา แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
พ.ญ.ลักษณา โพชนุกูล พ.ญ.ลักษณา โพชนุกูล
นพ.ประมุข พรหมรัตนพงศ์ นพ.รัชพงษ์ พิพัฒรัตนะ
นพ.เอกชัย วิเศษศิริ นพ.ธฤต แตระกุล
นพ.ณัฐสิทธ์ แย้มยิ้ม อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา
นพ.จเร เกียรติศิริชัย พญ.สุรีรัตน์ จารุหทัย
นพ.พีรวิชญ์ ทัพวงษ์ นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข
นพ.ฐาปนา ตั้งชีวินศิริกุล นพ.วราชัย เคร่งวิรัตน์
พ.ญ.อัจจิมา ชลไพศาล พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์
พญ.ดวงนภา เบญจวงศ์เสถียร
อายุรแพทย์โลหิตวิทยา
นพ.วราชัย เคร่งวิรัตน์
อายุรแพทย์
นพ.ชาญ โพชนุกูล