วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ ผู้รับบริการปลอดภัย และบุคลากรมีความสุข

พันธกิจ (Mission)

ดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความเต็มใจและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัย ทันสมัยและเหมาะสม ให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง มีความพร้อมในการสร้างความขวัญกำลังใจแก่บุคลากร และปฏิบัติต่อพันธมิตรด้วยความเป็นธรรม

ค่านิยม (Core Values)

1. ทำงานเป็นทีม

2. ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

3. พร้อมเรียนรู้ รับฟังความเห็น และปรับเปลี่ยนวิธีทำงานเพื่อให้ได้ผลดีอย่างยั่งยืน

4. มีจรรยาบรรณ ตรงเวลา และรับผิดชอบต่อองค์กรและส่วนรวม

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคมะเร็งและมิใช่มะเร็งด้วยรังสีและเคมีบำบัด โดยมีสมรรถนะหลักทางบุคลากรด้านการทำงานเป็นทีม มีประสบการณ์และมีจิตบริการ