รังสีรักษา

รังสีรักษาเป็นการรักษาโรคโดยใช้รังสี ซึ่งเป็นการแพทย์ปัจจุบันสาขาหนึ่ง โรคอื่น ๆ หลายโรคใช้รังสีรักษาได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคมะเร็งเสมอไป เช่น แผลเป็นชนิด keloid หรือโรคเลือดที่มีม้ามโตเป็นต้น รังสีที่ใช้รักษาโรคมีหลายชนิด เช่นรังสีบีตา รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ หรือ รังสีโฟตอน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันตามการรักษาโรค โดยแพทย์ทางรังสีรักษาจะเป็นผู้เลือกรังสีสำหรับโรคชนิดต่างๆ

แผนการรักษา

วิธีการรักษาโรคของผู้ป่วยแต่ละคนจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับอวัยวะ ลักษณะของโรค ระยะของโรค อายุของผู้ป่วย การรักษาอาจใช้รังสีรักษาเพียงอย่างเดียว หรือใช้รังสีร่วมกับการผ่าตัด หรือใช้ร่วมกับยาสารเคมี หรือใช้ทั้งรังสี การผ่าตัด และยาสารเคมีร่วมกัน (Multidisciplinary) ดังนั้นการรักษาจึงจำเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางหลายสาขาร่วมกันดูแลผู้ป่วย แพทย์จากหลายสาขา หรือหลายโรงพยาบาลจะปรึกษากันก่อนเสมอ เพื่อหาวีธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยเป็นรายๆไป และเมื่อได้ลงความเห็นสอดคล้องกันแล้ว แพทย์เจ้าของไข้จะเป็นผู้อธิบายให้ผู้ป่วย และญาติได้เข้าใจ ผู้ป่วยและญาติ ควรซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากแพทย์เจ้าของไข้ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อจะได้ให้ความร่วมมือในการรักษาอย่างเต็มที่ อันจะทำให้ได้ผลในการรักษาสมความมุ่งหมาย การเข้าใจเพียงครึ่งๆ กลางๆ อาจเป็นอันตรายได้ ถ้ามีปัญหาสงสัยเรื่องใดๆในการรักษา โดยวิธีเฉพาะทาง เช่น เรื่องของรังสี ควรซักถามจากแพทย์เฉพาะสาขานั้นโดยตรง มิควรไปถามบุคคลอื่นซึ่งอาจไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงปัญหานั้นๆ และควรจะต้องเข้าใจและมั่นใจในวิธีการรักษา