เคมีบำบัด

เคมีบำบัด หมายถึง การรักษามะเร็งโดย การใช้ยาเคมีบำบัด เนื่องจากโรคมะเร็งเกิดจากเซลล์ในร่างกายซึ่งมีการเจริญเติบโตและแบ่งตัวมากกว่าปกติ โดยที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้และกลายเป็นก้อนมะเร็ง และสุดท้ายจะมีการกระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกาย

การให้ยาเคมี มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เนื้อเยื่อหยุดการเจริญเติบโตและถูกทำลาย ซึ่งการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดอาจเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ความร่วมมือของผู้ป่วยและญาติเป็นสิ่งสำคัญเพราะการรักษานี้ ใช้เวลาค่อนข้างนานและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องครบตามแผนการรักษาของแพทย์ ระหว่างการรักษาอาจมีอาการแทรกซ้อน อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับชนิดของยา ขนาดของยาที่ได้รับ และความแข็งแรงของร่างกายผู้ป่วยเป็นสำคัญ เนื่องจากโรคที่ต้องรักษาเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับเซลล์หลายชนิดในหลายอวัยวะหลายระบบของร่างกาย