การรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

การรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วย สารกัมมันตรังสีไอโอดีนของโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพสามารถทำการรักษาได้ในกลุ่มของผู้ป่วยต่อมไทรอยด์ ทำงานมากกว่าปกติ (hyperthyroid) ซึ่งก่อนทำการรักษา ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (thyroid uptake) เพื่อเป็นการยืนยันว่าต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติจริง และค่าที่ได้จะถูกนำมาใช้คำนวณปริมาณของสารกัมมันตรังสีไอโอดีนที่ใช้รักษา

ขั้นตอนการรักษาไทรอยด์เป็นพิษด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน (I-131)

วันแรก

 • - ตรวจร่างกายและซักประวัติโดยแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์และอธิบายขั้นตอนการรักษา
 • - ห้ามหญิงมีครรภ์หรือสงสัยว่าอาจตั้งครรภ์รับ การรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีโดยเด็ดขาด
 • - แพทย์จะมีคำแนะนำให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัว ก่อนกินสารกัมมันตรังสีไอโอดีน ดังนี้

การปฏิบัติตัวก่อนกินสารกัมมันตรังสี ไอโอดีน (ประมาณ 2 สัปดาห์)

 • ให้ผู้ป่วยงดอาหารที่มีไอโอดีนสูง 2 สัปดาห์ เช่น อาหารทะเล เกลือทะเล และอาหารที่เสริมไอโอดีน ก่อนทำการรักษาด้วยสาร กัมมันตรังสีไอโอดีน
 • งดยาต้านไทรอยด์ประมาณ 1 สัปดาห์
 • งดยา, วิตามินที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ ประมาณ 2 สัปดาห์

วันที่สอง

 • - ผู้ป่วยงดอาหารมื้อก่อนมาทำการตรวจ 4 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้)
 • - ให้ผู้ป่วยกินสารกัมมันตรังสีไอโอดีนขนาดทดสอบ ( I-131 tracer dose) และรับประทานอาหารได้หลัง 1 ชั่วโมง
 • - ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (thyroid uptake) ที่ 2 ชั่วโมงหลังกินสารกัมมันตรังสีไอโอดีนขนาดทดสอบ

วันที่สาม

 • - ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (thyroid uptake) ที่ 24 ชั่วโมงหลังกินสารกัมมันตรังสีไอโอดีนขนาดทดลอง
 • - แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์จะนำค่าที่ได้มาคำนวณปริมาณของสารกัมันตรังสีไอโอดีนที่จะใช้ในการรักษาและดำเนินการเตรียมสารกัมมันตรังสีไอโอดีนที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

วันที่สี่

 • - ผู้ป่วยงดอาหาร 4 ชั่วโมงก่อนมาทำการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน (ดื่มน้ำเปล่าได้)
 • - ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ตรวจสอบปริมาณสารกัมมันตรังสีไอโอดีน และนำสารกัมมันตรังสีไอโอดีน ให้ผู้ป่วยกิน
 • - ผู้ป่วยจะกินอาหารได้หลังกินสารกัมมันตรังสีไอโอดีน ไปแล้วมากกว่า 1 ชั่วโมง

การปฏิบัติตัวหลังกินสารกัมมันตรังสีไอโอดีน

 • ภายใน 24 ชั่วโมงหลังกินสารกัมมันตรังสีไอโอดีนให้ดื่มน้ำมากๆ และปัสสาวะบ่อยๆ ห้ามกลั้นปัสสาวะ
 • เข้าห้องน้ำกดชักโครก 2 ครั้ง และไม่ควรปัสสาวะลงพื้น
  • - ผู้ป่วยหญิง หลังทำความสะอาดให้ใช้กระดาษชำระซับให้แห้ง แล้วทิ้งลงชักโครก
  • - ผู้ป่วยชาย ให้นั่งปัสสาวะเพื่อป้องกันปัสสาวะกระเด็น
  • - ระวังอย่าให้ปัสสาวะเปรอะเปื้อนเสื้อผ้า
 • แยกห้องนอนให้นอนคนเดียว ถ้าไม่สามารถทำได้ให้นอนห่างจากคนอื่นๆ อย่างน้อย 2 เมตร นาน 3 สัปดาห์ (งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ 1 สัปดาห์)
 • ผู้ป่วยหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้คุมกำเนิดต่อเนื่องเป็น เวลาอย่างน้อย 6 เดือนหลังการรักษา
 • เมื่อรับประทานอาหารกับผู้อื่น ให้ใช้ช้อนกลาง และแยกจานช้อน แก้วน้ำ หรือภาชนะอื่นๆ
 • เสื้อผ้าที่เปียกเหงื่อควรแยกซัก
 • ไม่ควรไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ หรือรับประทานอาหารตามร้านอาหาร (ไม่อยู่กับที่นานๆ ในบริเวณที่มีคนอยู่มากๆ) นาน 1 สัปดาห์
 • ไม่ควรเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะเกินกว่า 2 ชั่วโมง นาน 1 สัปดาห์
 • งดยาต้านไทรอยด์ต่ออีก 7 วันขึ้นอยู่กับอาการ หลังจากนั้นควรกลับไปกินยาเหมือนเดิมประมาณ 1 เดือนจึงลดขนาดของยาลง หรือตามแพทย์สั่ง
 • คำแนะนำอื่นๆ

  • - สารกัมมันตรังสีไอโอดีนจะใช้เวลาออกฤทธิ์เต็มที่ ประมาณ 3 เดือน
  • - แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์จะนัดติดตามผลการรักษา เมื่อครบ 5 เดือน หลังกินสารกัมมันตรังสีไอโอดีน หรือนัดเร็วขึ้นแล้วแต่อาการของผู้ป่วย
  • - หากท่านมีข้อสงสัยใด ควรปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์