การฉายรังสีระยะใกล้ (Brachytherapy)

ขั้นตอนการใส่แร่

  • พยาบาลประเมินอาการผู้ป่วย โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ พร้อมแนะนำการปฏิบัติตัวในขณะใส่แร่
  • ผู้ป่วยเข้าห้องใส่เครื่องมือ หากเป็นมะเร็งปากมดลูกจะนอนในท่าตรวจภายใน
  • แพทย์ทำการสอดใส่เครื่องมือใส่แร่เข้าไปในโพรงมดลูกและปากมดลูกทั้งสองข้าง ใส่ผ้ากอซและสำลีเข้าไปในโพรงช่องคลอดจนแน่น เพื่อป้องกันไม่ให้กระเพาะปัสสาวะและทวารหนักถูกรังสีมากเกินไป และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เครื่องมือใส่แร่เคลื่อนไปจากตำแหน่งที่ต้องการ
  • เมื่อใส่เครื่องมือเสร็จเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคจะถ่ายภาพเอกซเรย์เพื่อตรวจดูตำแหน่งของเครื่องมือว่าถูกต้องตามที่ต้องการและได้จัดไว้หรือไม่
  • เมื่อแพทย์ตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าตำแหน่งเครื่องมือถูกต้อง นักฟิสิกส์การแพทย์จะนำภาพเอกซเรย์นั้นมาวางแผนการรักษาที่เหมาะสม
  • ผู้ป่วยจะถูกเคลื่อนย้ายเข้าห้องใส่แร่ โดยมีพยาบาลเฝ้าสังเกตอาการตลอดเวลาผ่านทางโทรทัศน์วงจรปิด
  • เมื่อเริ่มการรักษา เจ้าหน้าที่จะควบคุมเครื่องใส่แร่อัตโนมัติ เพื่อให้แร่เข้าทางช่องเปล่าของเครื่องมือ และให้แร่คงอยู่ในก้อนมะเร็งเป็นระยะเวลาหนึ่ง ขั้นตอนนี้ ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บแต่อย่างใด โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 10-30 นาที ขึ้นกับกำลังของแร่รังสี
  • เมื่อครบเวลารักษาแล้ว เครื่องควบคุมการใส่แร่จะดึงแร่กลับโดยอัตโนมัติ
  • พยาบาลจะเป็นผู้นำเครื่องมือต่างๆ ผ้ากอซและสำลีออกทั้งหมด ดังนั้นจะไม่มีเครื่องมือหรือแร่ตกค้างในร่างกายของผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยพร้อมจะลุกจากเตียงก็สามารถกลับบ้านได้ โดยอาจจะมีอาการปวดบ้างจากการใส่เครื่องมือ ซึ่งแพทย์จะให้ยากลับบ้านไปรับประทานด้วย