การฉายรังสีระยะไกล (Teletherapy)

การฉายรังสีระยะไกล (Teletherapy) คือการฉายรังสีที่มีต้นกำเนิดของรังสีห่างจากบริเวณที่จะทำการรักษา การฉายรังสี หรือการฉายแสง ที่รู้จักกันทั่วไปนั้น ใช้พลังงานรังสีที่มีความเข้มข้นฉายไปตำแหน่งของเซลล์มะเร็ง เพื่อทำลายกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็งนั้น ทั้งนี้การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีฉายรังสีจะขึ้นกับอวัยวะที่เป็นโรค ระยะของโรค ชนิดของโรคมะเร็ง และสุขภาพของผู้ป่วยเอง

เครื่องเร่งอนุภาค หรือ ลิแนค (LINAC หรือ Linear Accelerator) สามารถให้การรักษาได้ด้วยเทคนิคแบบมาตรฐาน (Conventional therapy) และเทคนิคแบบความแม่นยำสูง เช่น การฉายรังสีสามมิติ 3DCRT (Three Dimensions Conformal Radiation Therapy) และการฉายรังสีแบบ IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) ซึ่งสามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย โดยอวัยวะข้างเคียงได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนี้ยังมีการใช้รังสีภาพนำวิถี IGRT (Image Guided Radiation Therapy) เพื่อเป็นการตรวจสอบตำแหน่งที่แน่ชัดของรอยโรคก่อนที่จะทำการรักษา ทำให้การรักษามีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องฉายแบบใด เทคนิคแบบใดแพทย์จะพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อควบคุมโรคให้ได้และหลีกเลี่ยงอวัยวะข้างเคียง